1.وارد پروفایل خود شوید..
2.محصول مورد نظر خود را جستجو کنید.
3.پس از انتخاب رنگ و فروشنده کالا روی ” افزودن به سبد خرید” کلیک کنید.
4. شما میتوانید تعداد کالا را افزایش یا کاهش دهید .همچنین امکان حذف کالا از سبد وجود دارد .
5. آدرس تحویل سفارش خود را انتخاب نمایید.
6. برای تکمیل خرید خود شیوه ارسال وبازه زمانی سفارش خود را انتخاب کنید.
7.در آخرین مرحله میتوانید شیوه پرداخت سفارش خود را انتخاب کنید.